4k

Home > 4k
9 ก.ค. 2015
เทคโนโลยีการเร่งภาพสามมมิติจากอดีตจนถึงปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การคิดค้น GPU ของบริษัท 3dfx และ บริษัท nVidia เกมส์ต่างๆจึงถูกพัฒนาไปอ

Update